Zmiana stanu wody na gruncie „nowego” Prawa wodnego

Zmiana stanu wody na gruncie „nowego” Prawa wodnego

490,00  390,00  (479,70  brutto)

Zarejestruj się
Początek
18 września 2019 10:00
Zakończenie
18 września 2019 15:00
Lokalizacja
Kraków, Polska   Zobacz na mapie
Telefon
+48 729 972 036, +48 729 972 037, +48 729 972 038

Sprawa zmiany stanu wody na gruncie (naruszenia stosunków wodnych) jest istotnym zagadnieniem wynikającym z ustawy Prawo wodne. W odróżnieniu od innych instytucji Prawa wodnego ta problematyka nie uległa znaczącemu przeobrażeniu na skutek wejścia  w życie „nowego” Prawa wodnego, które obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. Organem właściwym do załatwiania tych spraw pozostał nadal wójt, burmistrz, prezydent miasta. Niemniej jednak, pewne zmiany zostały wprowadzone, które wymagają szczegółowego wyjaśnienia i wskazania na różnice w stosunku do starego stanu prawnego.

Mimo niezbyt obszernego uregulowania, tj. art. 234 – 235 w/w ustawy, problematyka ta powiązana jest ściśle z wieloma innymi instytucjami Prawa wodnego. Tym samym, nie jest to zagadnienie proste i łatwe do zastosowania w praktyce. Urzędnicy prowadzący postępowania o naruszenie stosunków wodnych często mają problem z kwalifikacją danego stanu faktycznego, tzn. czy podlega on rozpatrzeniu jako naruszenie stosunków wodnych, czy może w grę wchodzi inne zagadnienie prawne (np. nienależyte utrzymywanie urządzeń wodnych), należące do kompetencji innego organu. Nawet jeżeli sprawa została właściwie zakwalifikowana jako naruszenie stosunków wodnych, to należy przeprowadzić w tej sprawie postępowanie dowodowe, prawidłowo określić krąg stron postępowania i przygotować projekt decyzji. Powołane czynności wymagają starannego i ostrożnego działania, zgodnego z przepisami prawa.

Te wszystkie problemy zostaną szczegółowo omówione w trakcie zajęć. Dlatego też zachęcamy wszystkich pracowników prowadzących te postępowania do wzięcia udziału w szkoleniu.

 Grupa docelowa:

– Pracownicy urzędów gmin i miast prowadzący postępowanie.

Cel szkolenia:

  zaprezentowanie problematyki zmiany stanu wody na gruncie,

– przedstawienie urzędnikom praktycznych aspektów zagadnienia.

 Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter wykładu, z możliwością zadawania pytań przez uczestników na każdym etapie. W trakcie zajęć prowadzący przedstawi i wyjaśni stan prawny, wraz   z orzecznictwem sądowym oraz udzieli praktycznych wskazówek jak załatwić konkretne sprawy.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i pogłębić wiedzę prawną, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktycznych aspektów zagadnienia, np. jakie czynności podjąć w postępowaniu oraz jak przygotować projekt decyzji administracyjnej.

Program szkolenia:

 1. Zmiana stanu wody na gruncie (naruszenie stosunków wodnych) w ogólności – omówienie podstawowych kwestii dotyczących zagadnienia.
 2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych – omówienie zasad, procedury, z uwzględnieniem Kpa oraz obowiązku wynikającego z decyzji nakazującej.
 3. Decyzja – omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych,  z uwzględnieniem przepisów Kpa.
 4. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień i organów właściwych oraz wskazanie sposobu procedowania.
 5. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie postępowania i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 6. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
 7. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia – omówienie zasad i procedury w tym zakresie.
 8. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych – omówienie zasad i procedury dotyczącej tego zagadnienia, wskazanie na odrębności w stosunku do utrzymywania urządzeń wodnych.
 9. Podsumowanie zagadnienia – przedstawienie najważniejszych kwestii wynikających z tematu szkolenia oraz dyskusja.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

UWAGA! CENA PROMOCYJNA

cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla Uczestników, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu do końca lipca 2019 r.

                       cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla cn. dwóch Uczestników zgłoszonych z jednego urzędu.

Cena Regularna:

490 zł + 23% VAT

490 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 15:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch

Jarosław Dolny

Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW w Krakowie, potem: PGW Wody Polskie), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Zmiana stanu wody na gruncie „nowego” Prawa wodnego

490,00  390,00  (479,70  brutto)

Szkolenie ma przedstawić zagadnienie prawne zmiany stanu wody na gruncie z art. 234 ustawy Prawo wodne i problematykę z tym związaną.

Szkolenie rozpocznie się za:

Podatki po śmierci podatnika – praktyczne problemy wymiaru i poboru podatków ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej następców prawnych zmarłego podatnikaOpłaty za usługi wodne, wraz z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – praktyczna analiza zagadnienia

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646