Opłaty za usługi wodne, wraz z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – praktyczna analiza zagadnienia

Opłaty za usługi wodne, wraz z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – praktyczna analiza zagadnienia

490,00  350,00  (430,50  brutto)

Zarejestruj się
Początek
8 października 2019 10:00
Zakończenie
8 października 2019 15:00
Lokalizacja
Kraków, Polska   Zobacz na mapie
Telefon
+48 729 972 036, +48 729 972 037, +48 729 972 038

„Nowe” Prawo wodne, a więc ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wprowadziła instytucję opłat za usługi wodne. Określone w ustawie czynności, np. pobór wody podziemnej czy powierzchniowej, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają ponoszenia opłat z tego tytułu. Szczególną kategorią opłat jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, której naliczanie należy do kompetencji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Zwłaszcza procedowanie co do tej opłaty wiąże się z wieloma trudnościami, począwszy od ustalenia stanu faktycznego kwalifikującego się do ponoszenia takiej opłaty.

Na gminach w zakresie opłat spoczywa często podwójna rola. Po pierwsze, gminy posiadające pozwolenia wodnoprawne, dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są podmiotami obowiązanymi do ponoszenia opłat. W takiej sytuacji gminy powinny wszechstronnie poznać zasady naliczania opłat oraz środki obrony wobec błędnych rozstrzygnięć. Analogiczna sytuacja dotyczy przedsiębiorstw wodociągowych. Po drugie, organy gminy mają obowiązek naliczać opłatę retencyjną, a więc powinny właściwie zakwalifikować stan faktyczny, ustalić wysokość opłaty, rozpatrzyć reklamację, wydać decyzję itd.

Te wszystkie czynności wymagają dużej wiedzy merytorycznej oraz praktyki administracyjnej. Planowane szkolenie pozwoli krok po krok opisać procedurę naliczania opłat, jak i zaskarżania opłat. Jak wskazano powyżej, gminy nierzadko występują w sprawach  opłatowych w podwójnej roli.

Grupa docelowa:

– pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

– pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych.

Cele szkolenia:

  zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem opłaty retencyjnej,

– przedstawienie praktycznych aspektów zagadnienia.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie ma charakter wykładu, z możliwością zadawania pytań przez uczestników na każdym etapie. W trakcie zajęć prowadzący przedstawi i wyjaśni stan prawny, wraz  z orzecznictwem sądowym oraz udzieli praktycznych wskazówek jak załatwić konkretne sprawy.

 

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i pogłębić wiedzę prawną, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktycznych aspektów, np. jak naliczane są opłaty, co powinna zawierać informacja o opłacie.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki opłat – omówienie podstawowych pojęć m.in. szczególnego korzystania z wód i usług wodnych,
 2. Istota opłat za usługi wodne – ogólne przedstawienie problematyki opłat za usługi wodne,
 3. Opłata stała – przedstawienie sposobów wyliczenia opłaty stałej,
 4. Opłata zmienna – omówienie tej instytucji prawnej i wskazanie na sposób wyliczenia opłaty zmiennej,
 5. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – omówienie zagadnienia, w tym zasad naliczania opłaty,
 6. Reklamacje – omówienie możliwości kwestionowania naliczonej opłaty stałej i zmiennej,
 7. Decyzję wystawiane z powodu braku zapłaty opłaty – omówienie trybu postępowania w przypadku braku zapłaty naliczonej opłaty,
 8. Opłaty podwyższone – przedstawienie tego zagadnienia,
 9. Zwolnienia z opłat – wskazanie na ulgi w tym zakresie,
 10. Najnowsze orzecznictwo sądowe i projektowane zmiany Prawa wodnego w zakresie opłat – omówienie tych zagadnień.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

UWAGA! CENA PROMOCYJNA

cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla Uczestników, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu do końca sierpnia 2019 r.

                       cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla cn. dwóch Uczestników zgłoszonych z jednego urzędu.

Cena Regularna:

490 zł + 23% VAT

490 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 15:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch

Jarosław Dolny

Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW w Krakowie, potem: PGW Wody Polskie), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Opłaty za usługi wodne, wraz z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – praktyczna analiza zagadnienia

490,00  350,00  (430,50  brutto)

Szkolenie ma przedstawić zagadnienie prawne opłat za usługi wodne, wraz z opłatą retencyjną z ustawy Prawo wodne.

Szkolenie rozpocznie się za:

Zmiana stanu wody na gruncie „nowego” Prawa wodnego„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne dla gmin

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646