„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne dla gmin

„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne dla gmin

490,00  390,00  (479,70  brutto)

Zarejestruj się
Początek
9 października 2019 10:00
Zakończenie
9 października 2019 15:00
Lokalizacja
Kraków, Polska   Zobacz na mapie
Telefon
+48 729 972 036, +48 729 972 037, +48 729 972 038

W dniu 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Aktualnie obowiązującą ustawę często nazywa się „nowym” Prawem wodnym, aby odróżnić ją od ustawy o tej samej nazwie z 18 lipca 2001 roku, która została wycofana z obrotu prawnego. Poprzednia ustawa obowiązywała kilkanaście lat i mimo wielokrotnego nowelizowania, ustawodawca postanowił wprowadzić w życie całkiem nowy akt prawny, przebudowując jednocześnie strukturę organów gospodarowania wodami.

W wyniku reformy gospodarki wodnej, wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, pojawił się całkiem nowy podmiot – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ten podmiot jest państwową osobą prawną i pełni funkcje właścicielskie  w stosunku do wód, jak również administracyjne. W zakresie spraw administracyjnych powstała specyficzna sytuacja, gdyż w ramach jednej osoby prawnej występuje kilka organów administracji publicznej. To znaczy, że w strukturze PGW Wody Polskie działają odrębne organy, które posiadają określone kompetencje, np. dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Dla pracowników gminy znajomość Prawa wodnego jest wielce przydatna, a w niektórych sytuacjach nieodzowna. Na przykład w zakresie planowania    i zagospodarowania przestrzennego PGW Wody Polskie występują jako podmiot uzgadniający. Ponadto w przypadku inwestycji gminnych często zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Procedura uzyskania takiego pozwolenia nie jest łatwa. Zatem, te i inne kwestie wynikające z Prawa wodnego zostały uwzględnione w programie szkolenia i zostaną wszechstronnie omówione.

Korzyści dla Uczestników:

Szkolenie pozwoli uczestnikom poznać i pogłębić wiedzę prawną, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego oraz praktycznych aspektów, np. w jakich sytuacjach uzgadniane są decyzje WZ lub ULICP z PGW Wody Polskie, jak wygląda postępowanie wodnoprawne.

Program szkolenia:

 

 1. Ustawa Prawo wodne w ogólności – omówienie istoty tego aktu prawnego,
 2. Organy właściwe – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą,
 3. Prawo własności wód i linia brzegu– omówienia prawa własności w stosunku do wód i gruntu pokrytego wodą,
 4. Procedura planistyczna i postępowanie w sprawach WZ i ULICP, z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) – omówienie udziału w tej procedurze PGW WP,
 5. Powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód oraz usługi wodne – omówienie tych pojęć,
 6. Zgoda wodnoprawna – omówienie tego zagadnienia i wskazanie czynności wchodzących w jego zakres,
 7. Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tej kwestii i procedury w tym zakresie,
 8. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji,
 9. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego i rozbiórka – omówienie procedury i zasad legalizacji, rozbiórki oraz organu właściwego,
 10. Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, z uwzględnieniem kontekstu prawa budowlanego,
 11. Podsumowanie i dyskusja.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Krakowa.
Na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy niezbędne informacje na temat lokalizacji szkolenia.

CENA SZKOLENIA:

UWAGA! CENA PROMOCYJNA

cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla Uczestników, którzy zgłoszą udział w Szkoleniu do końca sierpnia 2019 r.

                       cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.) dla cn. dwóch Uczestników zgłoszonych z jednego urzędu.

Cena Regularna:

490 zł + 23% VAT

490 zł+ VAT zw – w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

 Cena obejmuje: 

 • udział w szkoleniu 1 osoby  10:00 – 15:00
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • serwis kawowy
 • lunch

Jarosław Dolny – Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW w Krakowie, potem: PGW Wody Polskie), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

„Nowe Prawo wodne” – wybrane instytucje prawne dla gmin

490,00  390,00  (479,70  brutto)

Szkolenie przedstawia wybrane zagadnienia prawne z ustawy Prawo wodne, które są istotne dla pracowników urzędów gmin i miast.

Na szkoleniu zaprezentowana zostanie  problematyka Prawa wodnego, która będzie przydatna pracownikom gmin przy inwestycjach oraz procedowaniu z planowania i zagospodarowania przestrzennego, przedstawione zostaną praktyczne aspekty zagadnienia.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom urzędów gminy i miasta  zajmującym się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz inwestycjami gminnymi.

Szkolenie rozpocznie się za:

Opłaty za usługi wodne, wraz z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – praktyczna analiza zagadnienia

PROFESJONALNE SZKOLENIA
DLA SEKTORA PRYWATNEGO, FIRM I INSTYTUCJI

SZYBKI KONTAKT


Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVAGO SKILLS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łąkcie Dolnej, NIP: 8681971570, REGON:380826369, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000741646. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pytania dot. dziedziny prywatności w "EVAGO SKILLS Sp.zo.o." prosimy kierować pod adres: daneosobowe@evagoskills.pl. Chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.

Łąkta Dolna 251
32-733 Trzciana

Konsultanci:

Ewa Matras
tel.: +48 729 972 038, e-mail: ewa.matras@evagoskills.pl

Małgorzata Mazur-Ciok
tel.: +48 729 972 036, e-mail: malgorzata.mazur-ciok@evagoskills.pl

Mariusz Matras
tel.: +48 729 972 037, e-mail: mariusz.matras@evagoskills.pl

E-mail:

kontakt@evagoskills.pl

Informacje:

NIP: 8681971570
REGON: 380826369
KRS: 0000741646
NR KONTA: 56 1140 2004 0000 3202 7796 0614

„INWESTYCJA W WIEDZĘ WYPŁACA NAJLEPSZE ODSETKI”
~ Benjamin Franklin

„EVAGO SKILLS” Spółka z o.o.
Łąkta Dolna 251, 32-733 Trzciana
NIP: 8681971570, REGON: 380826369, KRS: 0000741646